วัดศรีสุมังค์วนาราม อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วัดศรีสุมังค์วนาราม หรือ วัดช้าง หรือ วัดเจ้าคุณพระยา อ.เมือง จ.มุกดาหาร เนื่องจากเป็นวัดที่พระยาศศิวงษ์ประวัติ (เมฆ จันทรสาขา) ตลอดจนเจ้าเมืองมุกดาหารทุกพระองค์ในอดีตและทายาทบุตรหลานในตระกูลเจ้านายเมืองมุกดาหารเป็นเจ้าอุปถัมภ์ ชาวท้องถิ่นมักเรียกชื่อวัดสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุมังค์” . . .